top of page

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni.
 
Társaságunk a GDPR rendelettel összehangban különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adataik védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
 
Adatkezelő elnevezése: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft.
Székhely: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 65.
Cégjegyzékszám: 06-09-019909
Email: info@zolden.hu
Telefon: +36306530280
Honlap: www.zolden.hu
Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Gyémánt Tibor ügyvezető, e-mail: info@zolden.hu
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.
 
1. Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön által az adatkezelő részére önkéntesen átadott/megadott személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul.
 
2. Az adatkezelés célja és időtartama:
Kifejezett hozzájárulása alapján az adatkezelő az adatait az Ön által kért árajánlat, szerződés céljából kezeli.

A számviteli törvény szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a fent meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére adattovábbítás, adatközlés egyrészt a cég könyvelője felé, másrészt alvállalkozók felé történik.
 
3. Az Ön, mint érintett jogai:
Az adatkezelő az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről.

 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.

bottom of page